• foxden
  • hurtowniazwiru
  • kamykartur
  • unno
  • soplica
  • selkeys
  • akt-5
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 24 2017

6290 5b95
Reposted fromfabismus fabismus viamrrru mrrru
6285 0cd9
Reposted fromfabismus fabismus viamrrru mrrru
1498 4b22 500
Reposted fromtfu tfu viabanshe banshe
9100 28d7 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viabadtime badtime

July 19 2017

5567 274d
<3
Reposted fromdarkanes darkanes viamanticore manticore
2977 fea8 500
Reposted fromsiegmunda siegmunda
0297 0f76

serious:

who were you?

Reposted fromunsuccessful-abortion unsuccessful-abortion viaou ou
4310 041c 500
Reposted fromdaud daud viaaunds aunds
1519 a97d 500
Reposted fromRockYourMind RockYourMind vialuckashek luckashek
5248 acd7 500
Tereska, a child in a residence for disturbed children in Warsaw. She drew a picture of “home” on the blackboard.  David Seymour, Poland, 1948.
Reposted fromMaryiczary Maryiczary vianiesrajogniem niesrajogniem
3018 f7de 500
Reposted fromsiegmunda siegmunda

July 16 2017

//07.07.2017

sztambuch:

nie taki był plan

nie miałem się
w tobie 
zakochać

i nie miałem
czekać
przez cały dzień

na wiadomość
od ciebie

m.m

Reposted bybrzaskhepiMonachomachiaalliwantisyoustan-wyjatkowypikkumyybimberowovigilszyderaPrzygnebionacholerabellthecatpoolungorzkiewspomnieniathesilenceofthealcoholicdancingwithaghostevanescenceklaudialucjayouaresonaiveviolethillszauklauzwierzewyzszethepartthathurtsthemostpollyanna
Poczuł się jeszcze bardziej zmęczony na myśl o całym tym czasie, który przelatywał mu przez palce. (…) czekanie na coś, czekanie na kogoś, czekanie na czekanie. Czekanie jako wymówka, żeby absolutnie nic nie robić. Czekanie jako najbardziej męcząca profesja świata.
— Zygmunt Miłoszewski “Uwikłanie” (via polskie-zdania)
Reposted byimpulsiveebrzaskhoudaabsolutelyfuckingnotIllaraviolethillkedavrayield-to-mefemaleversionofahustlavoinepralina
Gdyby ona zadzwoniła i powiedziała “przyjedź do mnie, chcę być z tobą” zerwałbym się z końca świata, aby to zrobić. Aby z nią być.
— Pokolenie Ikea kobiety (via milosc-to-morderca)
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl